Nhập quốc tịch Úc là bước quyết định, quan trọng trong quá trình hoàn thành hồ sơ định cư Úc. Sau khi công nhận trở thành công dân Úc, bạn đã có quyền công dân như một người dân bản xứ trong mọi vấn đề xã hội.